Algemene voorwaarden - Creda Innovations

Ga naar de inhoud
Algemene Voorwaarden

Creda Innovations
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
 • De dienstverlener: Creda Innovations bv, Hoge-Aardstraat 3, 2610 Wilrijk
 • De opdrachtgever: degene die de opdracht aan de dienstverlener geeft
 • Partijen: de dienstverlener en de opdrachtgever
 • Bijlage: bijlage/overeenkomst bij de algemene voorwaarden waarin specifieke afspraken zijn opgenomen.
 
 
1. Activiteiten
 
De dienstverlener heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel):
 
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden in België en in het buitenland
 
Het ontwerpen, beheren, ondersteunen en opvolgen van allerhande toepassing inzake nieuwe technologieën, meer bepaald IIOT (Industrial Internet of Things), machinevisie (traditioneel, AI) en robotica ( cobot, robot).
 
Het verlenen van advies aan gebruikers van allerhande software en hardware, het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, systeemintegratie, gegevensverstreking, webhosting en aanverwante activiteiten.
 
Het beheren en werken met gegevensverwerkende apparatuur van derden en het beheer van computerfaciliteiten en websites.
 
Het ontwerpen, montage en onderhoud van allerhande technische systemen, onder meer deze voor continue bewaking van industriële processen, algemene bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
 
Ontwerpen, montage, onderhoud en beheer van elektrotechnische installaties, bedrading en toebehoren, telefooninstallaties en computersystemen.
 
Ontwerpen, montage en onderhoud van machines  toestellen en werktuigen.
 
Het ontwerpen, installeren, controleren en beheren van allerhande elektrotechnische installaties.
 
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht en het verschaffen van de nodige informatie aan de bedrijfsleiding.
 
Het organiseren van evenementen workshops, studiedagen, trainingen en cursussen, voor en samen met organisaties en bedrijven.
 
Het verhuren en verkopen van (didactisch) materiaal, laptops, tablets en audiovisueel materiaal.
 
Het verlenen van advies op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het vergaren en beheren van informatie in de breedste zin.
 
Het verstrekken van bijstand in technische, organisatorische, commerciële en financiële aangelegenheden aan alle ondernemingen, evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries.
 
Het organiseren en of uitvoeren van administratieve en operationele taken in alle ondernemingen, evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries.
 
Web, product of game development voor ondernemingen, evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries.
 
Het verstrekken van advies, management, raadgeving en expertise aan het bedrijfsleven en de overheid in de ruimste zin van het woord productie, kwaliteit, IT, engineering, projecten, onderhoud, publiciteit, enz..
 
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, merken en andere intellectuele rechten.
 
De aan- en verkoop, import en export van alle mogelijke goederen en diensten, alle mogelijke grondstoffen en alle mogelijke half fabricaten voor industrie, onderwijs, gezondheidszorg en handel.
 
Het ontplooien van alle informatica-activiteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van hard- en software en het ontwikkelen van websites.
 
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de dienstverlener hiervoor nuttig en/of nodig acht.
 
Daarnaast heeft de dienstverlener ook als voorwerp:
 
Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
 
Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
 
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
 
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
 
Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
 
 
Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
 
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.  
 
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.      
 
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de dienstverlener haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
 
 
2. Toepassing algemene voorwaarden
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen van en overeenkomsten met de dienstverlener, ongeacht eventuele andersluidende bepalingen op documenten van de opdrachtgever.
 
Door de bijlage bij de algemene voorwaarden “voor akkoord” te ondertekenen of door de tarieven per schriftelijk (bv. Per e-mail of officieel PO) te bevestigen, bevestigt de opdrachtgever kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de dienstverlener. Bij betaling van een voorschot bevestigt de klant tevens impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 
Bij interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen.

 
3. Aanbiedingen, offertes en orderbevestiging
 
Alle aanbiedingen en offertes van de dienstverlener zijn vrijblijvend tot het moment van aanvaarding voor de opdrachtgever. De aanbiedingen blijven geldig gedurende 30 kalenderdagen na de datum van de aanbieding, tenzij anders vermeld in de specifieke aanbiedingen.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de bijlage voor akkoord ondertekent en terugstuurt naar de dienstverlener of door een schriftelijke overeenkomst (bv. via e-mail of officiële PO). De overeenkomst vervangt alle eerder gesloten en/of mondelinge overeenkomsten.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 
4. Tarief
 
De dienstverlener werkt afhankelijk van de opdracht op basis van een uurtarief, dagtarief of projecttarief. De tarieven zijn exclusief BTW.
 • Reiskosten zijn niet bij het tarief inbegrepen.
 • Kosten die niet in het tarief zijn inbegrepen, worden vóór facturering aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd.
 • Onder werkdagen worden alle dagen van de week verstaan, behalve zaterdag, zondag  en wettelijke feestdagen. Een werkdag begint om 8.00 uur en eindigt om 18.00 uur.  
 • Extra toeslagen voor zaterdag-, zondag- en vakantiewerk worden afzonderlijk vermeld in de offerte of enig ander document.

 
5. Duur van de overeenkomst
 
De overeenkomst met de dienstverlener wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze opzegging gaat in de week na de week waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. Opzegging dient per e-mail te geschieden.

Indien de opdrachtgever zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of nalaat de goederen of diensten geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, heeft de      dienstverlener, na hiervan per aangetekend schrijven in kennis te zijn gesteld, de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen, hetzij om het op te lossen.
 
In dit laatste geval is aan de dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd die op onherleidbare en forfaitaire wijze wordt vastgesteld op 15% van de contractprijs of op het niet-vervulde deel ervan, onverminderd het bewijs van hogere schade. De dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.

 
6. Betaalmethoden
 
De facturen van dienstverlener zijn steeds betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
Bij gebreke van betaling binnen de overeengekomen termijn is een vertragingsrente gelijk aan de rente voorzien in de wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd door de wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op het onbetaalde bedrag van de betrokken factuur.

In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag is de opdrachtgever eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, bij wijze van schadevergoedingsbeding, aansprakelijk voor een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag op de vervaldag, met een minimum van 150 euro, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schadevergoeding te vorderen op bewijs van de grotere daadwerkelijk geleden schade.
 
De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever de achterstallige facturen heeft betaald. Bij elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever worden alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Bovendien vervallen alle toegekende kortingen indien deze algemene verkoopvoorwaarden niet gerespecteerd worden.

Indien de contractuele relatie wordt beëindigd, kan de dienstverlener een verrekening toepassen tussen alle onderling vastgestelde vorderingen op de opdrachtgever, ongeacht het moment waarop de betreffende vorderingen opeisbaar worden, met inachtneming van de bepaling in artikel 14 van de Financiële Zekerheden. Wet van 15 december 2004.

 
7. Klachten
 
Protest van factuur       
Elk protest moet gemotiveerd worden en binnen de 8 kalenderdagen per e-mail naar de dienstverlener worden gestuurd. Voor klachten of geschillen over de geleverde diensten gaat de termijn in vanaf de dag na oplevering. Voor de eindfactuur gaat de termijn in op de factuurdatum.
Bij gebrek aan tijdig protest worden de diensten/facturen/bergingsfacturen definitief aanvaard en is de betaling verschuldigd.

 
8. Aansprakelijkheid
 
De dienstverlener verplicht zich alle te verlenen diensten met zorg uit te voeren. Alle diensten die door de serviceprovider worden geleverd, zijn resourceverplichtingen. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering als gevolg van onvoldoende of verkeerde invoer door de opdrachtgever.
De dienstverlener is vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid indien de dienstverlening niet kan worden gegarandeerd wanneer de opdrachtgever niet alle knowhow en andere noodzakelijke informatie, ook vertrouwelijk, meedeelt of verstrekt die de dienstverlener nodig heeft om zijn opdrachten te vervullen.
De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van zijn of haar medewerkers, behoudens in geval van fraude, zware fout of grove nalatigheid. Ongeacht de oorzaak, vorm of voorwerp van de claim waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, zal de dienstverlener in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, omzetdaling, verhoogde operationele kosten, verlies van klantenkring, die de bestellende klant of derden zouden lijden als gevolg van een fout of nalatigheid van de dienstverlener of een medewerker/verzorger.
De opdrachtgever erkent een e-mail en officieel PO onderling als wettig, geldig bewijsmiddel.

 
Bij goederen geldt het volgende:
De geleverde goederen blijven eigendom van dienstverlener/verkoper zolang de door klant/koper verschuldigde koopprijs niet volledig aan dienstverlener/verkoper is betaald. Zolang deze betaling niet heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever/koper niet gerechtigd de goederen te verpanden of tot zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken;
De goederen worden verzonden voor risico van de opdrachtgever/koper, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de vervoerder. De transportkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever/koper.
 
De dienstverlener is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen indien nodig een vergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding op de factuur wordt vermeld en tevens vooraf aan de opdrachtgever wordt medegedeeld.
 
Indien de opdrachtgever de aangeboden goederen niet accepteert, heeft de dienstverlener het recht opslagkosten in rekening te brengen à rato van 2% per maand van het opgebouwde factuurbedrag, vanaf de dag dat dienstverlener wilde leveren. Indien de goederen niet binnen 1 maand na de eerste maand opslag worden geaccepteerd, vervalt de overeenkomst en zijn de opgebouwde facturen (factuur) onmiddellijk opeisbaar en heeft dienstverlener recht op 10% van het totale factuurbedrag. bij wijze van schadevergoeding.
            
De dienstverlener garandeert alle gebreken voor zover deze door de fabrikant kunnen worden gegarandeerd. Indien er sprake is van enige aansprakelijkheid van dienstverlener, zal deze beperkt zijn tot maximaal 6 maanden na facturatie aan de opdrachtgever.
 
Indien de aansprakelijkheid van de dienstverlener bewezen wordt, is deze beperkt tot 6 maanden na facturatie, behoudens fraude en grove nalatigheid.

 
9. Eigendomsrechten
 
De dienstverlener draagt niet volledig, noch definitief en exclusief alle patrimoniale auteursrechten over op alle werken die in het kader van deze overeenkomst zijn gecreëerd of zullen worden gecreëerd, vanaf het moment dat deze rechten ontstaan, en dit op de meest volledige wijze, inclusief op alle mogelijke vormen en methoden van uitbuiting, voor de gehele  duur van het recht in kwestie en voor de hele wereld.

 
10. Beëindigen van het contract
 
Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen, kan elke partij onderhavige overeenkomst van rechtswege, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, opzeggen in de volgende gevallen:
 • Indien de andere partij zijn verplichtingen niet behoorlijk nakomt en deze situatie niet heeft verholpen of voldoende heeft verbeterd binnen de 15 kalenderdagen na een aangetekende ingebrekestelling.
 • In geval van bedrog, fraude, opzettelijke fout of misbruik van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde middelen.
 • Bij een fundamentele inbreuk is dat een inbreuk die zo ernstig is dat de partij die de inbreuk maakt weet of behoort te weten dat hierdoor schade wordt berokkend aan de andere partij of die een veronachtzaming van de contractuele verplichtingen van de andere partij inhoudt. Gerechtigd er veel belang aan te hechten omdat zij tot de essentie van de overeenkomst behoren, zoals maar niet beperkt tot:
  • Een bewezen schending van de vertrouwelijkheidsclausule
  • Het aanzetten van de dienstverlener tot frauduleuze activiteiten
  • aanzetten tot het negeren van de geldende wetgeving
  • In geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of beslaglegging waardoor de goede uitvoering  van de overeenkomst voor de andere partij ernstig in gevaar komt.
 
Indien de overeenkomst om bovenstaande redenen wordt ontbonden, heeft de  benadeelde partij altijd recht op aanvullende schadevergoeding, minimaal gelijk aan de bedongen opzegtermijn.
 Niettemin aanvaardt elke partij de andere partij een redelijke termijn te gunnen om eventuele tekortkomingen te herstellen, en steeds eerst een minnelijke schikking te zoeken.
De dienstverlener heeft uitdrukkelijk het recht de overeenkomst als verlopen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering tot) faillissement, liquidatie, ontbinding, bewezen herhaaldelijke wanbetaling en/of insolventie van de opdrachtgever. Indien de dienstverlener deze bepaling toepast, wordt de overeenkomst geacht nooit tot stand te zijn gekomen, onverminderd het recht van dienstverlener op volledige schadevergoeding.

 
11. Verwerking van persoonsgegevens
 
Volgens kan de dienstverlener in sommige gevallen worden aangemerkt als “verwerker” van persoonsgegevens en zal in die zin indien nodig een aparte verwerkersovereenkomst met de opdrachtgever worden opgesteld.

 
12. Rekrutering
 
Beide partijen verbinden zich ertoe elkaars medewerkers die bij de dienstverlening betrokken zijn, ook al is het maar in de marge, niet te werven, zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst als gedurende 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst.
 
Elke inbreuk op deze bepaling door een van de partijen zal aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding die overeenkomt met één jaarsalaris voor elke aanwerving bij de andere partij, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Elke partij heeft het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen wanneer de werkelijke schade groter is dan de forfaitaire schadevergoeding.

 
13. Overmacht
 
Overmachtssituaties, zoals stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen buiten de wil van de dienstverlener, ontslaan de dienstverlener voor de duur van de hinder en de omvang ervan van zijn verplichtingen, zonder dat er recht bestaat op enige schadevergoeding. prijsverlaging of compensatie voor de opdrachtgever.
 
Indien in bovenstaande situatie wordt geconcludeerd dat het redelijkerwijs niet meer mogelijk is om de verplichtingen na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg worden herzien of ontbonden. Eventuele prestaties die de dienstverlener tot het moment van overmacht reeds heeft geleverd, worden alsnog gefactureerd.

 
14. Nietigheid
 
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen dienstverlener en opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling benadert als zo dicht mogelijk.

 
15. Amendementen
 
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, kunnen deze uitsluitend worden gewijzigd of aangevuld door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage aan deze algemene voorwaarden worden toegevoegd.

 
16. Meldingen
 
Alle kennisgevingen en mededelingen die vereist of toegestaan zijn op grond van deze overeenkomst en/of de uitvoering ervan moeten per gewone brief of e-mail worden gedaan aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door een van de partijen is meegedeeld. aan de andere partijen schriftelijk, minimaal één maand van tevoren, per aangetekende brief, tenzij anders bepaald in een overeenkomst of aanbieding.

 
17. Pandbeding
 
Tot zekerheid voor al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, zowel contractueel als buitencontractueel, jegens de dienstverlener, verleent de opdrachtgever een pandrecht op al zijn huidige en toekomstige vorderingen op derden, uit welke hoofde dan ook, zoals onder meer anderen, handelsvorderingen, vergoedingen voor prestaties en diensten en vorderingen wegens contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

 
18. Toepasselijke rechtbank
 
Alle overeenkomsten met de dienstverlener en leveringen en werken door de dienstverlener worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zullen partijen zich wenden tot de bevoegde rechtbanken van de statutaire zetel van de dienstverlener, tenzij een partij eerst het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) verzoekt om een scheidsgerecht op te richten met één of drie arbiters te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht past het Standaard Geschillenreglement van het Instituut voor Arbitrage toe. Deze Overeenkomst vervangt alle jurisdictieclausules die hiermee in strijd zijn.”

Terug naar de inhoud